Predĺženie archivácie dokladov 2018

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o účtovníctve”) upravoval rozdielne lehoty pri uchovávaní jednotlivých účtovných záznamov.

  • NEMENÍ SA !
    • Účtovná závierka, výkazy vybraných údajov z účtovných závierok a výročná správa sa doteraz uchovávali počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Táto informácia ostáva aj nadaľej aktívna.
  • MENÍ SA !
    • Zmena nastala pri účtovných záznamoch, ktoré mali dobu archivácie 5 rokov,
    • Po novom uchovávame: účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy a účtový rozvrh počas 10. rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

zdroj: Zákon o účtovníctve

error: Copyrights Cosper s.r.o. 2017. Všetky práva vyhradené.