Služby

Naša spoločnosť COSPER s.r.o. Vám ponúka komplexné služby v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby

Viac o našich službách:

Mzdy a personalistika

V oblasti miezd a personalistiky Vám ponúkame komplexné služby pre Vašich zamestnancov. (mzdová evidencia, výpočet miezd, spracovanie a elektronické podanie mzdových výkazov…).  Prioritou je pre nás sledovanie zmien zákonov v oblasti miezd a individuálny prístup.

Mzdy

 • Mzdová evidencia,
 • Výplatné pásky pre zamestnancov,
 • Spracovanie mesačných výkazov pre:
  • zdravotnú poisťovňu,
  • sociálnu poisťovňu,
  • daňový úrad.
  • Spracovanie štvrťročných a ročných výkazov pre daňový úrad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
  • Hromadné bankové príkazy s obsahom:
   • mzdy pracovníkom vrátane zrážok,
   • všetkým poistným fondom,
   • odvod preddavkovej dane,
   • Tvorba sociálneho fondu,
   • Potvrdenie o príjme (všetky potvrdenia ohľadom pracovného pomeru),
   • Prehľad dovoleniek,
   • Štatistické výkazy,
   • Výstupy pri ukončení pracovného pomeru.

Personalistika

 • Príprava pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovných zmlúv,
 • Prihlášky a odhlášky zamestnancov,
 • Vedenie personálnej evidencie.

Neoddeliteľnou súčasťou vedenia miezd a personalistiky  je pre nás komunikácia s úradmi, poradenstvo a pomoc pri výbere tých najefektívnejších možností pre Vaše podnikanie.

Podvojné účtovníctvo

V sústave podvojného účtovníctva Vám ponúkame:

 • Vedenie účtovníctva pre fyzické aj právnické osoby,
 • Vedenie účtovnej evidencie v sústave podvojného účtovníctva,
 • Vedenie DPH a spracovanie daňových priznaní, (pri platcovi DPH),
 • Evidenciu pohľadávok a záväzkov,
 • Evidenciu majetku,
 • Evidenciu sociálneho fondu,
 • Evidenciu jázd služobnými aj súkromnými vozidlami,
 • Výpočet odpisov,
 • Spracovanie účtovnej závierky a vypracovanie daňového priznania,
 • Spracovanie súvahy, Spracovanie výkazov ziskov a strát,
 • Spracovanie štatistických výkazov,
 • Spätné spracovanie účtovnej evidencie,
 • Kontrolu správnosti vedenia účtovníctva, príprava účtovníctva k daňovej kontrole.

Garanciou našich služieb je minimalizácia rizika spojeného s chybným spracovaním Vašej účtovnej agendy. Pre všetky rizikové prípady sme poistení až na poistnú sumu 33.193,92 EUR.

Jednoduché účtovníctvo

V sústave jednoduchého účtovníctva Vám ponúkame:

 • vedenie peňažného denníka,
 • vedenie knihy prijatých a vystavených faktúr,
 • vedenie knihy bankových dokladov,
 • evidencia majetku,
 • vedenie pokladničnej knihy,
 • evidencia daňových dokladov,
 • vedenie DPH a spracovanie daňových priznaní (pri platcovi DPH),
 • vypracovanie súhrnného výkazu k DPH,
 • vypracovanie účtovnej závierky.

Garanciou našich služieb je minimalizácia rizika spojeného s chybným spracovaním Vašej účtovnej agendy. Pre všetky rizikové prípady sme poistení až na poistnú sumu 33.193,92 EUR.

Dane

Naše služby z hľadiska daní:

1- Vypracovanie všetkých typov daňových priznaní

 • Daň z príjmov motorových vozidiel,
 • Daň z nehnuteľností,
 • Daň z príjmov fyzickej osoby,
  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A),
  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B).
 • Daň z príjmov právnickej osoby,
 • Daň zo závislej činnosti,
  • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti,
  • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň.
 • Daň z pridanej hodnoty,
  • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty,
  • Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty,
  • Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty.

2- Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva.

3- Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva.

 

Daň z pridanej hodnoty

 • základné princípy pri uplatňovaní dani pri zdaniteľnom plnení v tuzemsku, pri dovoze a vývoze,
 • uskutočňovanie zdaniteľného plnenia,
 • vznik daňovej povinnosti a vystavovanie daňových dokladov,
 • registrácia daňovníkov,
 • samozdanenie (REVERSE CHARGE).

Daň z príjmov

 • nezdaniteľná časť základu dane,
 • výdavky – náklady, ktoré možno uznať za nevyhnutné na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a náklady, ktoré nemožno uznať,
 • daňové odpisy majetku, osobitné sadzby dane, platenie preddavkov,
 • spracovanie a podanie daňových priznaní,
 • revíziu podaných daňových priznaní a ich spätnú opravu,
 • komunikáciu s daňovým úradom pri žiadosti o odklad termínu podania daňového priznania,
 • zastupovanie klienta pri kontrolách zo strany daňového úradu.

Poradenstvo

Naša spoločnosť COSPER s.r.o. Vám vie poskytnúť poradenstvo ohľadom založenia firmy, vyplnenia daňových registrácií, pomoc začínajúcim účtovníkom.

error: Copyrights Cosper s.r.o. 2017. Všetky práva vyhradené.