O nás

Spoločnosť COSPER začala svoju činnosť vykonávať v roku 1993, rok potom ako jej zakladateľ začal profesionálne poskytovať ekonomické služby. Do dnešného dňa, po niekoľkých konverziách, má spoločnosť štatút obchodnej spoločnosti.

Od svojho založenia sa venujeme službám v oblasti účtovníctva, ekonomického a daňového poradenstva. Činnosti spojené s účtovníctvom sú neoddeliteľnou súčasťou každého podnikateľa na trhu, a preto poskytujeme naše služby v čo najvyššej kvalite a profesionalite v súlade s platnými právnymi predpismi. Snažíme sa našim klientom priblížiť dôležitosť účtovníctva, nakoľko spracované výsledky môžu využívať na kontrolu svojej hospodárskej činnosti a odhaľovaní rezerv v podnikaní.

K tomuto cieľu spoločnosť COSPER využíva tímovú prácu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov a ich vedomostný potenciál zameraný na techniku účtovania, kontrolné činnosti a technické postupy.

Zámerom spoločnosti je prispieť k rozvoju podnikateľského myslenia svojich zmluvných partnerov, k zjednodušovaniu a zdokonaľovaniu nevyhnutnej účtovno-ekonomickej agendy a vytvoreniu priestoru pre vykonávanie ich podnikateľskej činnosti.

Neustále sa snažíme posilňovať, rozvíjať, skvalitňovať naše služby a tým aj víziu progresívneho rastu našich klientov.

error: Copyrights Cosper s.r.o. 2017. Všetky práva vyhradené.