VÝHODY a NEVÝHODY ÚČTOVNÉHO OUTSOURCINGU

VÝHODY a NEVÝHODY ÚČTOVNÉHO OUTSOURCINGU

Účtovníctvo je najucelenejším ekonomickým informačným systémom, ktorý presne a spoľahlivo podáva ekonomické informácie o skutočnostiach, ktoré sú jeho predmetom. Tvorí súhrn informácií o majetku, pohľadávkach, záväzkoch a hospodárení každého subjektu, pomocou ktorého sa meria, zisťuje a hodnotí príslušná podnikateľská činnosť. Povinnosť viesť účtovníctvo je daná legislatívou príslušného štátu a vzťahuje sa na právnické osoby, združenia a fyzické osoby – podnikateľov.

Každý podnikateľ je povinný viesť účtovníctvo a môže sa pritom rozhodnúť pre internú alebo externú formu.

Základné výhody a nevýhody spomínaných modelov si priblížime aj v nasledujúcich riadkoch.

Východiskové kritériá

V prvom procese rozhodovania sa medzi internou a externou formou vedenia účtovníctva je veľmi dôležité stanoviť si základné východiskové kritériá.

Odporúčané kritéria:

  1. Náklady vynaložené na interné a externé vedenie účtovníctva,
  2. Odbornosť a kvalita poskytovaných služieb,
  3. Časové hľadisko a dostupnosť poskytovaných služieb,
  4. Zodpovednosť a kontrola.

Náklady vynaložené na interné a externé vedenie účtovníctva

Pri internom vedení účtovníctva má zamestnávateľ povinnosť: obstarať príslušný softvér, hardvér a vzhľadom na časté zmeny v legislatíve je nutné pravidelne organizovať školenia pre odborný personál, prípadne vzdelávať pracovníkov iným spôsobom. K týmto nákladom je potrebné pripočítať aj výdavky spojené so vznikom, prevádzkou a zrušením konkrétneho zamestnaneckého pomeru.

Externí účtovníci si v porovnaní s "in-house" kolegami si zabezpečujú potrebný softvér, hardvér, školenia aj odbornú literatúru. Rozsah prác je vždy na dohode oboch strán, v praxi sa však stretávame s tým, že outsourcing je poskytovaný klientovi ako komplexná služba, ktorá zahŕňa odborný a vyškolený personál. Pri externej forme vedenia účtovníctva je podnikateľ oslobodení od nákladov viažucich sa na vytvorenie, prevádzku a zrušenia pracovného miesta.

Odbornosť a kvalita poskytovaných služieb

Netvrdíme, že interní účtovníci nie sú špecialistami vo svojom obore. Väčšinou však majú v danej organizácii na starosti len jednu oblasť a špecializujú sa tak len na jeden sektor.

Externé účtovné a poradenské spoločnosti často prichádzajú do kontaktu s omnoho väčším spektrom klientov a tým aj úlohami a výzvami, ktoré sú pritom nútení prekonávať.

Časové hľadisko a dostupnosť poskytovaných služieb

V tomto bode by sa dalo povedať, že má navrch interná forma vedenia účtovníctva. Je to vo flexibilite zamestnanca - je vždy dostupný a prístup k požadovaným účtovným informáciám je tak rýchlejší.

Kvalitné informačné technológie a ochota byť k dispozícii aj mimo bežných pracovných hodín sa však opäť vracia pozornosť k externej forme vedenia účtovníctva. Outsourcingové služby v oblasti účtovníctva často zahŕňajú aj uvedené služby a ako bonus poskytujú online poradenstvo s možnosťou kontaktovať vybraného účtovníka aj nad rámec bežného pracovného času.

Zodpovednosť a kontrola

Interné vedenie účtovníctva - pracovníci sú zodpovední za vzniknutú škodu maximálne do výšky štvornásobku mesačného zárobku.

Externá účtovná organizácia - možnosť sa zmluvne dohodnúť aj na odlišnom modely zodpovednosti, pričom poistenie za vzniknutú škodu je v súčasnosti bežnou praxou u väčšiny účtovných spoločností.

 

Záver

Účtovníctvo je usporiadanie informácií o hospodárenie danej organizácie, ktoré odráža úspech podnikateľskej činnosti. Všetky informácie sú citlivé a dôverné.

Každý účtovník pri svojej práci získava prístup k údajom, rôznym dátam, know-how a pod. Tento pohľad má prednosť k internému modelu vedenia účtovníctva.

V súčasnosti však existujú moderné a bezpečné technológie, pomocou ktorých dokážu externé účtovné spoločnosti efektívne zachovávať dôvernosť a ochranu všetkých údajov a taktiež nehrozí odchod externej účtovnej spoločnosti za konkurenciou, ako sa môže stať pri zamestnancovi.

error: Copyrights Cosper s.r.o. 2017. Všetky práva vyhradené.